fbpx

Regulamin Świadczenia Usług przez LABOKLIN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. LABOKLIN Polska świadczy na rzecz Klientów kompleksowe usługi w zakresie laboratoryjnych badań weterynaryjnych, a także sprzedaży Materiałów Laboratoryjnych w postaci probówek, pojemników, wymazówek, naczyń, worków i coolpadów służących do zgromadzenia Materiałów, oraz Zestawów dla Zwierząt w postaci zestawów odczulających i autoszczepionek.
 2. LABOKLIN Polska wprowadza niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, zwany dalej Regulaminem.
 3. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące procedury zawierania Umów oraz określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług.
 4. Klient zlecający LABOKLIN Polska świadczenie Usług jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu w postaci pliku pdf w celu zapisania go na nośniku informatycznym lub wydrukowania go, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 6. Zawieranie Umów z LABOKLIN Polska oraz ich wykonywanie przez LABOKLIN Polska odbywa się wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przypadków, gdy Umowa zawarta z Klientem, zawiera postanowienia odmienne, indywidualnie uzgodnione pomiędzy LABOKLIN Polska a Klientem.
 7. Warunkiem uznania przez LABOKLIN Polska postanowień odmiennych od postanowień niniejszego Regulaminu, jest ich wyraźne i pisemne potwierdzenie przez LABOKLIN Polska. Dla uniknięcia wątpliwości, brak wyrażenia przez LABOKLIN Polska wyraźnego sprzeciwu wobec odmiennych postanowień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub oświadczenie Klienta o zamiarze zawarcia Umowy wyłącznie na wskazanych przez niego warunkach, nie powoduje obowiązywania odmiennych postanowień.
 8. Ogłoszenia, reklamy LABOKLIN Polska, cenniki i inne informacje, podane w Serwisie Internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1.LABOKLIN Polskaoznacza spółkę LABOKLIN Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000273005, NIP: 5222836919, REGON: 140811359.
2.Laboratoriumoznacza laboratorium LABOKLIN Polska.
3.Rachunek Bankowyoznacza rachunek bankowy LABOKLIN Polska nr 94 1240 1037 1111 0010 3299 8260.
4.Badanieoznacza przeprowadzane przez LABOKLIN Polska na zlecenie Klienta badanie laboratoryjne z zakresu weterynarii, w tym z zakresu hematologii, chemii klinicznej, mikrobiologii, alergologii, patologii, biologii molekularnej.
5.Zlecenie Badańoznacza składane przez Klienta zlecenie na wykonanie Badań na przekazanym przez Klienta Materiale, szczegółowo określonych na Formularzu Zlecenia Badań.
6.Formularz Zlecenia Badań oznacza formularz znajdujący się w Serwisie Internetowym lub w wersji papierowej wypełniany przez Klienta w celu złożenia Zlecenia Badań.
7.Materiały Laboratoryjneoznacza materiały wysyłkowe i informacyjne, w postaci probówek, pojemników, wymazówek, naczyń, worków i coolpadów, służących do zgromadzenia Materiałów do wykonania Badań, zamówiony przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia Materiałów złożonego na Zleceniu Badań lubna stronie Serwisu Internetowego.
8.Zamówienie Materiałów Laboratoryjnychoznacza składane przez Klienta zamówienie na dostawę Materiałów Laboratoryjnych, szczegółowo określonych na Formularzu Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych.
9.Formularz Zamówienia Materiałów Laboratoryjnychoznacza formularz znajdujący się w Serwisie Internetowym lub wersji papierowej na Formularzu Zlecenia Badań, wypełniany przez Klienta w celu złożenia zamówienia dostarczenia Materiałów Laboratoryjnych.
10.Zestawy dla Zwierzątoznacza zestawy odczulające i autoszczepionki dla zwierząt, znajdujące się w ofercie LABOKLIN Polska.
11.Zamówienie Zestawów dla Zwierzątoznacza składane przez Klienta zamówienie na dostawę Zestawów dla Zwierząt, szczegółowo określonych na Formularzu Zamówienia Zestawów dla Zwierząt.
12.Formularz Zamówienia Zestawów dla Zwierzątoznacza formularz znajdujący się w Serwisie Internetowym lub wersji papierowej, wypełniany przez Klienta w celu złożenia zamówienia dostarczenia Zestawów dla Zwierząt.
13.Umowaoznacza umowę zawieraną z Klientem, której przedmiotem jest wykonanie przez LABOKLIN Polska Badań/dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt lub świadczenie Usług Elektronicznych.
14.Materiałoznacza przesłany do Laboratorium materiał biologiczny, który jest przedmiotem Badania.
15.Usługaoznacza każde świadczenie LABOKLIN Polska, polegające na  wykonaniu Badania lub dostarczeniu Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt, a także świadczenie Usług Elektronicznych.
16.Usługa Elektronicznaoznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez LABOKLIN Polska na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17.Zleceniodawcaoznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która zleciła LABOKLIN Polska wykonanie Badań lub złożyła Zamówienie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt lub, która korzysta z Usług Elektronicznych.
18.Właścicieloznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która jest właścicielem zwierzęcia, którego Materiał do wykonania Badania został przesłany do LABOKLIN Polska lub którego dotyczy Zamówienie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt.
19.Płatnikoznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która jest zobowiązana do uiszczenia na rzecz LABOKLIN Polska w wyznaczonym terminie wynagrodzenia za wykonanie zleconych Badań/dostarczenie zamówionych Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt.
20.Klientoznacza Zleceniodawcę, który korzysta z Usług LABOKLIN Polska.
21.Wynik Badania oznacza wynik analizy pozyskany na skutek przeprowadzenia Badania, utrwalony na dokumencie.
22.Serwis Internetowyoznacza stronę internetową LABOKLIN Polska, znajdującą się pod adresem www.laboklin.pl.
23.Dzień roboczy oznacza dzień powszedni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
24.Regulaminoznacza niniejszy Regulamin Świadczenia Usług.
25.Ustawa o prawach konsumentaoznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
26.Ustawa o ochronie danych osobowychoznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
27.Kodeks postępowania cywilnegooznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.).
28.Kodeks cywilnyoznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.).
29.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąoznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. LABOKLIN Polska świadczy na rzecz Klientów kompleksowe usługi z zakresu wykonywania laboratoryjnych badań weterynaryjnych, w tym z zakresu hematologii, chemii klinicznej, mikrobiologii, alergologii, patologii, biologii molekularnej.
 2. Ponadto LABOKLIN Polska dostarcza na rzecz Klientów Materiały Laboratoryjne w postaci probówek, pojemników, wymazówek, naczyń, worków i coolpadów służących do zgromadzenia Materiałów, a także Zestawy dla Zwierząt w postaci zestawów odczulających i autoszczepionek
 3. W Serwisie Internetowym LABOKLIN Polska dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Aplikacja LABOKLIN oraz Formularz Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych.
 4. Korzystanie z Aplikacji LABOKLIN możliwe jest po uzyskaniu numeru Klienta oraz hasła kontaktując się z LABOKLIN Polska telefonicznie, poprzez e-mail lub wypełniając formularz znajdujący się w Serwisie Internetowym. W każdym z powyższych przypadków Klient otrzymuje potwierdzenie uzyskania dostępu do Aplikacji LABOKLIN na zarejestrowany w systemie Laboratorium adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Usługa Elektroniczna Aplikacja LABOKLIN, umożliwia Klientowi dostęp do Wyników Badań on-line i świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych rozpoczyna się z momentem jego wypełnienia. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu w Serwisie Internetowym Formularza Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych i kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pola „Wyślij zamówienie”.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych, umożliwia złożenie Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych on-line i świadczona jest nieodpłatnie.
 8. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Usług świadczonych z jego wykorzystaniem wymaga od Klienta:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej nie starszej niż rok z włączoną obsługą JavaScript, która akceptuje pliki typu „cookie”,
  3. posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. LABOKLIN Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie używanym przez Klienta celem skorzystania z Serwisu Internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie z Usług za pomocą Serwisu Internetowego.
 10. LABOKLIN Polska oświadcza, że w ramach świadczenia Usług opisanych w Regulaminie Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Akceptując treść Regulaminu Klient oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§4 ZAWARCIE UMOWY

 1. Zlecenie Badań/Zamówienie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt następuje za pośrednictwem poczty-email, faxu, kuriera, poczty lub osobiście, poprzez złożenie odpowiedniego Formularza Zlecenia Badań/Formularza Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt, na adres wskazany w 10 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Zamówienie Materiałów Laboratoryjnych możliwe jest również za pośrednictwem elektronicznego Formularza Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych, o którym mowa w § 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zlecenia Badań i otrzymaniu Materiału lub po złożeniu przez Klienta Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt, LABOKLIN Polska niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia Badań/Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez LABOKLIN Polska Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zlecenia Badań/ Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt, adres poczty elektronicznej Klienta lub, w przypadku Zleceń/Zamówień składanych osobiście, kurierem lub pocztą, poprzez ustne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia/Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego potwierdzenia (w przypadku Zlecenia Badań, nie wcześniej jednak niż z chwilą dostarczenia Materiału do Laboratorium) zostaje zawarta Umowa o wykonanie Badań/dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt między Klientem, a LABOKLIN Polska, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.
 4. W przypadku, gdy Klientem jest Właściciel, zawarcie Umowy o wykonanie Badań/dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt następuje nie wcześniej niż z chwilą zapłaty przez Klienta na rzecz LABOKLIN Polska wynagrodzenia.
 5. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w postaci Aplikacji LABOKLIN zostaje zawarta z chwilą przejścia przez Klienta etapów, o których mowa w 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w postaci Formularza Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta wypełniania Formularza Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych.
 7. Umowa o wykonanie Badań/dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt zostaje zawarta pomiędzy LABOKLIN Polska a Zleceniodawcą. Zleceniodawca decyduje o tym, kto jest Płatnikiem za wykonanie Usługi. W każdym przypadku, gdy Płatnikiem jest inna osoba niż Zleceniodawca, Zleceniodawca ponosi z Płatnikiem solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz LABOKLIN Polska.
 8. Laboratorium może odmówić wykonania Badań w przypadku, gdy:
  1. Materiał dostarczony przez Klienta nie może zostać zbadany przez Laboratorium przy wykorzystaniu posiadanej aparatury lub
  2. Materiał może uszkodzić aparaturę, lub
  3. Materiał został przesłany w sposób, który spowodowało obniżenie jakości Materiału.
 9. Niezwłocznie po wykryciu okoliczności, o których mowa w pkt 8 lit. a-c powyżej, Laboratorium poinformuje Klienta, w sposób określony w 10 niniejszego Regulaminu o braku możliwości wykonania Badań. Na Formularzu Zlecenia Badań oraz w systemie laboratoryjnym Laboratorium dokona adnotacji informującej o przyczynie braku możliwości wykonania Badań oraz o sposobie poinformowania o tym fakcie Klienta.
 10. W przypadku braku możliwości wykonania Badań Laboratorium może dokonać zwrotu przesłanego do badania Materiału na koszt Klienta. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje w stosunku do Klientów, będących konsumentami.

§5 SPOSÓB I TERMINY WYKONANIA USŁUG

 1. LABOKLIN Polska zobowiązany jest do należytego wykonania Umowy. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt, LABOKLIN Polska zobowiązany jest do dostarczenia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt wolnych od wad.
 2. Wynik Badania lub Materiały Laboratoryjne/Zestawy dla Zwierząt są przekazywane Zleceniodawcy niezależnie od tego, kto jest Płatnikiem. Do odbioru Wyniku Badania lub Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt, upoważniony jest wyłącznie Zleceniodawca.
 3. W szczególnych przypadkach, na życzenie Zleceniodawcy, Wynik Badania może zostać przesłany dodatkowo również do Właściciela. LABOKLIN Polska zastrzega sobie wtedy prawo do naliczenia opłat z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez LABOKLIN Polska, określonych w cenniku zamieszczonym w Formularzu Zlecenia Badań.
 4. W przypadku, gdy Zleceniodawca wskaże Właściciela, jako Płatnika, Wynik Badania – oprócz przekazania go do Zleceniodawcy – może zostać przekazany również do Właściciela bez naliczania dodatkowych opłat, o których mowa w pkt 3 powyżej. Laboratorium jest uprawnione do uprzedniego poinformowania Zleceniodawcy o przekazaniu Właścicielowi Wyniku Badania.
 5. Laboratorium może przekazywać częściowe Wyniki Badań.
 6. Terminy wykonania Badań/dostarczenia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt będą ustalane indywidualnie pomiędzy LABOKLIN Polska a Klientem. Ponadto, przewidywane terminy wykonania ww. Usług są zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego.
 7. Możliwe jest przedłużenie uzgodnionego terminu wykonania Usługi, w szczególności w przypadku spraw o wysokim poziomie skomplikowania lub wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień, a także w przypadku powstania niemożliwych do przewidzenia przeszkód świadczenia Usługi w uprzednio uzgodnionym terminie. Nowy termin wykonania Usługi zostanie uzgodniony pomiędzy LABOKLIN Polska a Klientem.
 8. LABOKLIN Polska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przekazania Wyników Badań lub Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt:
  1. powstałe z winy podmiotów trzecich, w szczególności poczty lub kuriera;
  2. wynikłe z przyczyn niezależnych od Laboratorium (w szczególności uwarunkowane technicznie, wydłużenie czasu analizy, opóźnienie w transmisji danych).
 9. Postanowienie, o którym mowa w pkt 8 powyżej nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy Klientem jest konsument.
 10. Wynik Badania zostanie przekazany Zleceniodawcy w sposób uzgodniony pomiędzy Zleceniodawcą a LABOKLIN Polska, w szczególności pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym, przesyłką priorytetową lub pocztą kurierską, zgodnie z danymi wskazanymi w 10 niniejszego Regulaminu.
 11. Materiały Laboratoryjne/Zestawy dla Zwierząt zostaną przekazane Zleceniodawcy w sposób uzgodniony pomiędzy Zleceniodawcą a LABOKLIN Polska, w szczególności listem poleconym, przesyłką priorytetową lub pocztą kurierską.
 12. Miejscem realizacji Usługi jest każdorazowo siedziba LABOKLIN Polska, zgodnie z danymi wskazanymi w 10 niniejszego Regulaminu.
 13. Koszt doręczenia Klientowi Wyników Badań lub Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt będących przedmiotem Usługi obciąża Klienta, zgodnie z cennikiem zamieszczonym odpowiednio w Formularzu Zlecenia Badań/ Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt.

§6 ANULOWANIE BADAŃ I ZLECANIE DODATKOWYCH BADAŃ

 1. Zlecenie Badań/Zamówienie Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt może zostać anulowane przez Klienta, poprzez przesłanie do LABOKLIN Polska pisemnej informacji o jego anulowaniu, za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail, zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w 10 niniejszego Regulaminu, do chwili, odpowiednio, rozpoczęcia przez Laboratorium pracy z Materiałem/skierowania Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt do wysyłki.
 2. Uprawnienie do anulowania Zlecenia Badań, o którym mowa w pkt 1 powyżej wygasa najpóźniej z chwilą zarejestrowania Materiału w Laboratorium. Uprawnienie do anulowania Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt, o którym mowa w pkt 1 powyżej wygasa najpóźniej z chwilą skierowania Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt do wysyłki.
 3. Jeżeli Materiał został zarejestrowany w Laboratorium lub zamówione Materiały Laboratoryjne/ Zestawy dla Zwierząt zostały skierowane do wysyłki, LABOKLIN Polska ma prawo do naliczenia należności z tytułu zleconych Usług pomimo anulowania przez Klienta Zlecenia Badań/Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 13 niniejszego Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego Paragrafu nie uchybiają postanowieniom 13 niniejszego Regulaminu.
 5. Do przesłanego wraz z Materiałem Zlecenia Badań Klient może zlecić Laboratorium dodatkowe Badanie. Zlecenie dodatkowego Badania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest możliwe wyłącznie przez Zleceniodawcę pierwotnego Badania, za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail wskazanych w 10 niniejszego Regulaminu. Z tytułu dodatkowego Badania, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LABOKLIN Polska wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem zamieszczonym na Formularzu Zlecenia Badań.

§7 WYNAGRODZENIE

 1. Ceny za wykonanie Badań/ dostawę Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt przez LABOKLIN Polska są wskazane w cennikach zamieszczonych na Formularzu Zlecenia Badania/Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt i obejmują ustawowy podatek VAT.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, Właściciela uważa się za Płatnika wówczas, gdy na Formularzu Zlecenia Badań/Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt został wskazany jego aktualny adres, numer PESEL oraz złożył on podpis potwierdzający zlecenie wykonania Usługi.
 3. W przypadku braku wskazania na Formularzu Zlecenia Badań/Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt adresu Właściciela oraz braku złożenia przez niego podpisu potwierdzającego zlecenie wykonania Usługi, za Płatnika uznaje się Zleceniodawcę.

§8 TERMIN I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę w terminie 14 dni od daty wystawienia przez LABOKLIN Polska faktury VAT z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
 2. Jeżeli Płatnikiem jest Właściciel, jest on zobowiązany do dokonania płatności za Usługę nie później niż z chwilą przekazania do LABOKLIN Polska Zlecenia Badania lub Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt.
 3. Zapłata wynagrodzenia następuje poprzez dokonanie przez Klienta płatności na Rachunek Bankowy LABOKLIN Polska lub osobiście w siedzibie LABOKLIN Polska.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta płatności przelewem bankowym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym LABOKLIN Polska.
 5. Faktura VAT zostanie wysłana Klientowi w formie elektronicznej, bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT, na co Klient wyraża zgodę.
 6. Dla Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej LABOKLIN Polska rejestruje obrót wyłącznie z zastosowaniem kasy rejestrującej (fiskalnej) niezależnie od tego czy opłata za zlecenie jest dokonywana w gotówce czy przelewem bankowym, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.
 7. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za wykonane badania dla Klienta, o którym mowa w pkt 6, stosowną prośbę należy zgłosić do LABOKLIN Polska przed dokonaniem płatności. Prośby o wystawienie faktury VAT otrzymywane po dokonaniu płatności nie będą rozpatrywane.

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ LABORATORIUM

 1. Za błędy w Badaniach lub pomiarach powstałe po stronie Laboratorium w wyniku niedostatecznej kontroli jakości, błędu w transmisji danych lub podobnego ludzkiego błędu, które nie zostały spowodowane umyślnie, ani wskutek rażącego zaniedbania, LABOKLIN Polska odpowiada jedynie do wysokości kwoty należnej za wykonane Badanie w Laboratorium. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje w stosunku do Klientów, będących konsumentami.
 2. Badania przeprowadzone prawidłowo z punktu widzenia techniki pomiaru, uznaje się za należyte wykonanie Umowy, także w przypadku, gdy nie odzwierciedlają faktycznego stanu zdrowia zwierzęcia, wskutek okoliczności niezależnych od LABOKLIN Polska, np. spowodowanych złą jakością Materiału.
 3. LABOKLIN Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie Wyników Badań przez Zleceniodawcę.
 4. LABOKLIN Polska nie odpowiada za zgodność pomiędzy tożsamością przesłanego Materiału a tożsamością badanego zwierzęcia.
 5. LABOKLIN Polska odpowiada za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z Umowy, na skutek zwykłego ich zaniedbania. Wyklucza się odpowiedzialność z tytułu naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających z Umowy, będącego skutkiem zwykłego zaniedbania. Wyłączenie odpowiedzialności, wskazane w zdaniu poprzedzającym, nie znajduje zastosowania w stosunku do Klientów będących konsumentami, jak również nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem LABOKLIN Polska, szkód polegających na naruszeniu życia, ciała i zdrowia, o ile wina za naruszenie obowiązków leży po stronie LABOKLIN Polska. Ponadto ograniczenie to nie odnosi się również do szkód powstałych wskutek celowego przemilczenia przez Laboratorium okoliczności nieprawidłowości wykonania Usługi.

§10 KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

 1. Komunikacja między Stronami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail, faxu, telefonicznie lub listownie, zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w Formularzu Zlecenia Badań/Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych/ Zestawów dla Zwierząt.
 2. Dane teleadresowe LABOKLIN Polska są następujące:
  1. adres: LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa
  2. adres: LABOKLIN Polska Sp. z o.o., skrytka pocztowa 24, 01-499 Warszawa
  3. tel: OBSŁUGA LABORATORIUM: tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, infolinia: 800 100 101, fax: +48 22 691 92 92,
  4. e-mail: lab.warszawa@laboklin.com
  5. dni i godziny otwarcia: pn.-pt. 8-21, sob. 9-15.
 3. Każda ze Stron obowiązana jest do każdorazowego, niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie danych teleadresowych, pod rygorem uznania za skuteczne doręczeń dokonywanych w trakcie realizacji Umowy, na ostatnio podany adres.

§11 CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o wykonanie Badań/dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt pomiędzy Klientem i LABOKLIN Polska jest zawarta na czas wykonywania Usługi.
 2. Usługa Elektroniczna Aplikacja LABOKLIN świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Aplikacji LABOKLIN poprzez wysłanie stosownego żądania do LABOKLIN Polska, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w 10 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia Materiałów Laboratoryjnych za jego pośrednictwem przez Klienta.

§12 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje dotyczyć mogą nieprawidłowości w zakresie wykonanych Usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na piśmie listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres wskazany w 10 pkt 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę Klienta, adres zamieszkania lub siedzibę Klienta, określenie Usługi będącej przedmiotem reklamacji, wskazanie przyczyn reklamacji i zakresu żądania.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 Dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym LABOKLIN Polska wyśle na adres e-mail Klienta informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów będących konsumentami brak ustosunkowania się LABOKLIN Polska w powyższym terminie oznacza, że LABOKLIN Polska uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są w szczególności na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§13 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, składając LABOKLIN Polska oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy lub objęcia w posiadanie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie do LABOKLIN Polska oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu mailem lub listem poleconym, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przez Klienta będącego konsumentem także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik A do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną LABOKLIN Polska obowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. LABOKLIN Polska niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zobowiązuje się zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 poniżej.
 7. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem odstąpi od Umowy po rozpoczęciu wykonywania przez LABOKLIN Polska Usługi wykonania Badań, Klient ponosi koszt świadczeń spełnionych do chwili poinformowania LABOKLIN Polska o odstąpieniu od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Wyniku Badań lub Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LABOKLIN Polska, LABOKLIN Polska nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwrotu płatności LABOKLIN Polska dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w pierwszej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 11. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie Usługi polegającej na wykonaniu Badań przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej.
 12. Po wykonaniu Usługi polegającej na wykonaniu Badań przez LABOKLIN Polska na rzecz Klienta będącego konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zlecając Usługę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LABOKLIN Polska w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i przeprowadzania ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 2. LABOKLIN Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. LABOKLIN Polska chroni dane Zleceniodawców, Właścicieli i Płatników. Dane osobowe Zleceniodawców, Właścicieli i Płatników są przetwarzane przez LABOKLIN Polska w celu świadczenia Usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży Usług LABOKLIN Polska oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez LABOKLIN Polska samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Zleceniodawców, Właścicieli i Płatników mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również, gdyby zaistniała taka potrzeba, odpowiednim podmiotom w celu dochodzenia należności.
 5. LABOKLIN Polska zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwia Zleceniodawcom, Właścicielom i Płatnikom dostęp do własnych danych osobowych i ich poprawianie, uzupełnianie, uaktualnianie, sprostowanie. Zleceniodawcy, Właściciele i Płatnicy mają również prawo do żądania usunięcia swoich danych.
 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres wskazany w 10 pkt 2 lit. a) niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Dane Osobowe’’.
 7. Wszelkie dane dotyczące badanych zwierząt oraz Wyniki Badań udostępniane są wyłącznie Zleceniodawcom. Wyjątek stanowi przekazanie danych Właścicielowi zwierzęcia, o ile jest on Płatnikiem. W takim przypadku o przekazaniu danych informowany jest Zleceniodawca.

§15 POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Operatorem Serwisu Internetowego www.laboklin.pl jest LABOKLIN Polska.
 2. Serwis Internetowy realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 3. Serwis Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez jego użytkownika.
 4. Serwis Internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Dane wprowadzane w formularzach mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą użytkownika Serwisu Internetowego.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania zamówienia materiałów wysyłkowych i informacyjnych lub kontaktu.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi LABOKLIN Polska w tym zakresie współpracuje.
 8. Serwis korzysta z plików cookies. Zasady korzystania określone są w odrębnym dokumencie „Polityka cookies” dostępnym na stronie Serwisu Internetowego.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016r. i obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
 2. LABOKLIN Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania w Serwisie Internetowymi nie mają zastosowania do Umów zawartych przed ich wejściem w życie z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Aplikacja LABOKLIN) zmieniony regulamin wiąże takiego Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 1 Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów niemających charakteru ciągłego (np. Umowa o Wykonanie Badania, Umowa o dostarczenie Materiałów Laboratoryjnych/Zestawów dla Zwierząt), zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane przed zmianą lub złożone Zlecenia/Zamówienia, a także na zawarte, wykonywane lub wykonane Umowy i nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.
 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy z Klientem.
 7. Nagłówki poszczególnych paragrafów niniejszego Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na jego interpretację.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 9. Ewentualna nieskuteczność któregoś z powyższych postanowień Regulaminu nie narusza ważności pozostałych postanowień ani samej Umowy. Postanowienia nieskuteczne zastępuje się regulacjami ustawowymi. W razie braku regulacji ustawowych strony Umowy zobowiązane są zastąpić postanowienie nieskuteczne nowym postanowieniem zgodnym w możliwie jak największym stopniu z celem gospodarczym postanowienia nieskutecznego.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu w związku z wykonywaniem Umów zawartych pomiędzy LABOKLIN Polska a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby LABOKLIN z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej.
 12. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu w związku z wykonywaniem Umów zawartych pomiędzy LABOKLIN Polska a Klientami będącymi konsumentami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 13. Do niniejszego Regulaminu dołączono następujące załączniki:
  1. Formularz odstąpienia od Umowy.