fbpx

Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych, możesz napisać do nas na adres daneosobowe@laboklin.pl.

Jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku zlecenia badania przez lecznicę weterynaryjną?

Przetwarzanie danych przekazanych przez lecznicę:

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez LABOKLIN Polska Sp. z o.o. (dalej „LABOKLIN”) w związku ze zleceniem badania Twojego zwierzęcia przez lecznicę weterynaryjną, LABOKLIN nie jest administratorem tych danych.

LABOKLIN przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie umowy przetwarzania danych zawartej z lecznicą weterynaryjną, która jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W związku z tym w sprawach ochrony Twoich danych należy skontaktować się z lecznicą weterynaryjną.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku zlecenia badania samodzielnie?

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, oraz innych danych podanych w formularzu zlecenia badania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To oznacza, że Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy.
  Dodatkowo Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub przyjęcia płatności i udokumentowania tych operacji w dokumentacji finansowo-księgowej na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmiotom z grupy LABOKLIN, i innym podwykonawcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, a w szczególności zleconego badania.
  Twoje dane mogą być przekazywane m.in. do LABOKLIN GMBH & CO.KG oraz do państwa trzeciego – USA – do OptiGen®, LLC . Twoje dane przekazywane do państwa trzeciego są odpowiednio i właściwe zabezpieczone. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, LABOKLIN stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu).
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od daty wykonania badania na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm) oraz Ustawy z 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  6. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 12 grudnia 2018 r.
Wersja: 2.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku wystawienia faktury?

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, oraz innych danych podanych w formularzu zlecenia badania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. To oznacza, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Obowiązek ten wynika w szczególności z ustawy o rachunkowości i z ustaw podatkowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury za wykonane usługi.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych, np. podmiotom prowadzącym rachunkowość.
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od daty wystawienia faktury, zgodnie i na warunkach określonych w przepisach o rachunkowości (art. 74 ust. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  6. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w związku z przesyłaniem newslettera?

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail jest wyrażona przez Ciebie zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10, ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „UŚUDE”.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmiotom z EOG z grupy LABOKLIN, i innym podwykonawcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności do firmy FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – świadczących łącznie usługi w zakresie wysyłki newslettera.
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez okres wysyłki newslettera.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. wycofania zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  2. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  4. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  7. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane podczas wizyty na naszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych gości strony www:

Informacje dot. przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wizytą na naszej stronie internetowej LABOKLIN Polska Sp. z o.o. znajdziesz w Polityce Prywatności.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w związku z przesłaniem zapytania za pomocą formularza kontaktowego?

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz informacji, czy jesteś lekarzem, czy też hodowcą/właścicielem zwierząt, jest zgoda wyrażona przez Ciebie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmiotom z EOG z grupy LABOKLIN, w tym LABOKLIN GmbH z siedzibą w Niemczech.
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody lub do 1 miesiąca od przesłania przez Ciebie zapytania za pomocą formularza kontaktowego.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. wycofania zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  2. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  4. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  7. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 11 grudnia 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane gdy aplikujesz na stanowisko, na które poszukujemy pracowników?

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO – dążenie do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i dokonań zawodowych, informacje dot. odbytych szkoleń i ścieżki edukacji. Wskazany zakres informacji wyczerpuje zakres danych niezbędnych Administratorowi do oceny Pani/Pana aplikacji. Pozostałe informacje nie wymienione wcześniej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, a podanie ich może skutkować odrzuceniem Twojej aplikacji. Jeśli zgadzasz się na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda wyrażona poprzez przesłanie CV na adres podany w ogłoszeniu rekrutacyjnym z dopiskiem „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych” lub innym o podobnym znaczeniu.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Twojej aplikacji na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Jeśli dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (przyszłe rekrutacje), masz prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, portale rekrutacyjne, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
 5. Twoje dane osobowe przekazane na etapie rekrutacji nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody na udział w innych rekrutacjach – do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub przez okres 1 miesiąca od zakończenia tej rekrutacji – w zależności od tego, które zdarzenie zajdzie jako pierwsze. Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
 8. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 1. wycofania zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  1. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  6. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 1. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0